Algemeen

Bekijk op deze pagina ons privacy beleid en algemene voorwaarden.

Privacy beleid www.cyclefashioncauberg.com

 

Over ons privacybeleid

Cyclefashioncauberg.com geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Cyclefashioncauberg.com. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30/11/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Website

Onze website wordt gehost bij Hostingdiscounter.nl. Bij hostingdiscounter.nl zijn slechts de gegevens geregistreerd van Cycle Fashion Cauberg ten behoeve van het aanmaken van ons klantaccount. Denk hierbij aan onder andere naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres van Cycle Fashion Cauberg.

Via onze website is het mogelijk voor u als klant om een offerte aan te vragen via ons contactformulier. De door u ingevulde gegevens in het contactformulier zijn alleen beschikbaar voor medewerkers van Cycle Fashion Cauberg.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van hostingdiscounter.nl. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. hostingdiscounter.nl heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Hostingdiscounter.nl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Payment processors

Mollie

Indien van toepassing maken wij voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Wij verzamelen geen reviews via een specifiek platform.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Punctua

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Punctua. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Punctua is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Punctua gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Productie

Bicycle Line

Voor het produceren van uw producten maken wij gebruik van de diensten van Bicycle Line. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het produceren en leveren van uw bestelde producten. Bicycle Line zal uw gegevens archiveren ten behoeve van eventuele nabestellingen. Uw persoonsgegevens worden per e-mail verzonden en opgeslagen. Bicycle Line is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Bicycle Line gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan CycleFashionCauberg.com op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van CycleFashionCauberg.com. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.

Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Cycle Fashion Cauberg

Wiel Ringenslaan 57, 6373 EP, Landgraaf Nederland

E: go@cyclefashioncauberg.com
W: www.cyclefashioncauberg.com

Contactpersoon voor privacyzaken

Ruud Baurmann

Algemene Voorwaarden

 

ARTIKEL 1 -Definities
ARTIKEL 2 -De geldigheid
ARTIKEL 3 -Intellectueel eigendom
ARTIKEL 4 -De offerte
ARTIKEL 5 -De overeenkomst
ARTIKEL 6 -Annulering, ruilen en opslag
ARTIKEL 7 -De leverdatum en levering
ARTIKEL 8 -Plichten van de ondernemer
ARTIKEL 9 -Plichten van de koper
ARTIKEL 10 -De betaling
ARTIKEL 11 -Extra kosten, meerwerk en/ of minderwerk
ARTIKEL 12 -Conformiteit en garantie
ARTIKEL 13 –Aanbetalingsgarantie
ARTIKEL 14 –Klachten
ARTIKEL 15 -Nederlands recht

 

ARTIKEL 1 –DEFINITIES

Maatwerk: een kledingproduct samengesteld en geconfectioneerd op basis van specifieke wensen van de koper;

Ondernemer: Cycle Fashion Cauberg die met de koper een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

Koper: de afnemer/opdrachtgever of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

Consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Zakelijke koper: de koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Leverdatum: de in de overeenkomst bepaalde vaste dag, waarop de levering moet zijn verricht.

Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waarop de artikelen 6:230g t/m 6:230v van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn;

Buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst: een overeenkomst die gesloten wordt anders dan in de verkoopruimte van de ondernemer, zoals bedoeld in artikel 230g lid 1f BW; voorwaarden;

 

ARTIKEL 2 -DE GELDIGHEID

Onze Algemene Voorwaarden gelden vanaf 1-12-2019 voor onbepaalde tijd.

 

ARTIKEL 3 -INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor. Dit geldt bijvoorbeeld voor verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij moeten op verzoek van de ondernemer direct worden teruggegeven. De ondernemer behoudt in dat geval zijn overige rechten.
 2. De koper mag geen aanduidingen in de prestaties over het intellectueel eigendom van de ondernemer verwijderen of wijzigen.
 3. De koper mag niet het materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten rust verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de ondernemer.

 

ARTIKEL 4 -DE OFFERTE.

 1. De offerte is tot 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. De offerte is gebaseerd op de door de koper verstrekte gegevens en (eventuele) door de ondernemer gedane metingen.
 2. De koper is verplicht de ondernemer te informeren over omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die kende of behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om maatschommelingen wegens zwangerschap of (voornemens om te gaan) lijnen.
 3. In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen:
  – Een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden;
  – De totale (koop)prijs;
  – De leverdatum;
  – De risico’s voor beide partijen waaronder de (beperkte) mogelijkheid tot ruilen.
  – De offerte vermeldt de betalingscondities
 4. Werkzaamheden die niet in de offerte staan vallen niet onder de overeenkomst en de in de offerte genoemde prijs.
 5. De ondernemer mag kosten voor het ontwerp in rekening brengen aan de koper als de koper uiteindelijk geen koopovereenkomst met de ondernemer sluit. Dit mag alleen als hij dit aantoonbaar heeft aangegeven vóór het passen en het tarief helder is.
 6. Bij een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte rusten op de ondernemer de (informatie)verplichtingen zoals bedoeld in artikel 6:230m t/m 6:230s van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 5 -DE OVEREENKOMST

Eigendomsvoorbehoud

 1. De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de koper verkochte zaken die koper heeft meegenomen maar nog niet zijn betaald. De koper zorgt ervoor dat meegenomen onbetaalde zaken in nieuwstaat en onbeschadigd blijven, totdat de koopsom (en eventueel daarbij komende kosten en rente) zijn betaald. Extra schade door waardevermindering komt voor rekening van de koper.

Zekerheidstelling bij zakelijke kopers

 1. Bij een overeenkomst met een zakelijke koper is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper te vorderen.

Schadevergoeding bij zakelijke kopers

 1. De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke koper nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.

 

ARTIKEL 6 -ANNULERING, RUILEN ENOPSLAG

Annulering

 1. Annulering van de koop door de koper komt voor rekening en risico van de koper en ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling.

Ruilen

 1. De koper mag binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst eenmalig een andere keuze uit de collectie van ondernemer doen. Als de vervangende keuze goedkoper is dan de oorspronkelijke, dan blijft de oorspronkelijke prijs gelden.

Gevolgen niet afhalen

 1. De ondernemer mag de overeenkomst ontbinden indien de gelegenheidsdatum waarvoor de bestelde producten is bestemd is verstreken en de koper de zaak niet heeft afgehaald en geen nieuwe gelegenheidsdatum heeft doorgegeven. De ondernemer geeft in dat geval de koper 3 maanden de gelegenheid de producten conform de overeenkomst af te halen en stelt de koper hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte. Wordt na deze termijn de producten conform de overeenkomt niet afgehaald door de koper, dan kan de ondernemer vrij over de producten conform de overeenkomst beschikken, onverminderd zijn recht om de koopprijs, voor zover nog niet voldaan, op te eisen ter dekking van zijn schade.

Opslagkosten

 1. Als de zaak door de koper later wordt opgehaald dan de oorspronkelijke gelegenheidsdatum mag de ondernemer de in redelijkheid gemaakte opslagkosten in rekening brengen. Het risico van brand en beschadiging tijdens de opslag wordt door de ondernemer bij een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

 

ARTIKEL 7 -DE LEVERDATUM EN LEVERING

 1. Als er geen leverdatum overeengekomen is, moet levering uiterlijk 12 weken na datum van afsluiten van de overeenkomst plaatsvinden, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. Onder afsluiten van de overeenkomst wordt verstaan: koper heeft schriftelijk dan wel electronisch akkoord gegeven op de te bestellen aantallen en maten per kledingitem, koper heeft schriftelijk dan wel electronisch akkoord gegeven op de definitieve ontwerptekeningen, koper heeft de aanbetaling van 60% van het totaalbedrag van de bestelling voldaan;
 3. Bij overschrijding van de leverdatum heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen.
 4. Bij overschrijding van de leverdatum is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke koper niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
 5. Als de overeengekomen leverdatum niet wordt gehaald door omstandigheden die voor risico van koper komen, dan is de ondernemer niet aansprakelijk voor overschrijding van de leverdatum en eventuele schade die daaruit voortvloeit. Partijen treden dan in overleg om een nieuwe leverdatum af te spreken.

 

ARTIKEL 8 -PLICHTEN VAN DE ONDERNEMER

 1. De ondernemer levert de afgesproken zaken goed en deugdelijk volgens de afspraken in de overeenkomst. De afgesproken werkzaamheden voert de ondernemer goed, deugdelijk en volgens de afspraken van de overeenkomst uit.
 2. De ondernemer houdt zich aan de wettelijke voorschriften bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 9 -PLICHTEN VAN DE KOPER

 1. De koper is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die kende of behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om maatschommelingen wegens zwangerschap of (voornemens om te gaan) lijnen.
 2. De koper stelt de ondernemer in de gelegenheid de zaken te leveren dan wel het werk te verrichten.
 3. De koper is verplicht zorg te dragen voor de zaken van de ondernemer die bij de koper zijn totdat de koopsom volledig is voldaan
 4. De koper die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

 

ARTIKEL 10 –DE BETALING

Koop en verkoop van niet-maatwerk

 1. Elke overeenkomst, met uitzondering van maatwerk, geschiedt onder de algemene betalingsconditie: minimale aanbetaling voor zowel zakelijk als consument: 60% van de totale koopsom op moment van sluiten van de overeenkomst. Resterende 40% bij levering van de producten conform de overeenkomst;
 2. Ondernemer geeft de koper een betalingsbewijs, dat ook dient als eigendomsbewijs
 3. Ondernemer draagt er zorg voor dat, ook voor derden, de eigendommen van kopers die bij de ondernemer achterblijven individueel bepaalbaar zijn door tenminste de naam van de eigenaar erop te vermelden.
 4. Voor zowel de aanbetaling van 60% als de betaling van het restbedrag (40%) ontvangt de koper een factuur met een betaaltermijn van 30 dagen.

 

Aanbetalingsgarantie

Zakelijke kopers

 1. Bij overeenkomsten met zakelijke kopers zijn partijen vrij om andere betalingscondities dan genoemd in artikel 10, lid 1-4 af te spreken.

Niet-tijdige betaling

 1. Indien de koper niet tijdig betaalt, is hij automatisch in verzuim. De ondernemer zendt na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de koper op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.
 2. De ondernemer is na verloop van de in lid 4 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer incassomaatregelen neemt, zijn de daaraan verbonden kosten conform de wettelijke regeling en tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van €40 voor rekening van de koper.
 3. Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 6 nog steeds niet is betaald, brengt de ondernemer wettelijke rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 6 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.

Recht van retentie

 1. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de koper tekortschiet in de voldoening van een opeisbare vordering, tenzij deze tekortkoming de terughouding niet rechtvaardigt.

 

ARTIKEL 11 -EXTRA KOSTEN, MEERWERK EN/ OF MINDERWERK

 1. Onder meer-of minderwerk wordt verstaan het werk dat, met instemming van beide partijen, extra of juist niet wordt uitgevoerd of een zaak die extra of juist niet wordt geleverd, ten opzichte van de overeenkomst. De ondernemer geeft vooraf duidelijkheid over de kosten. Kosten die ontstaan doordat de koper in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de koper als meerwerk extra in rekening gebracht. . Hieronder wordt ook begrepen de na de sluiting van de koopovereenkomst gemaakte redelijke extra (vermaak)kosten in verband met maatcorrecties afwijkend van de maten opgenomen bij de eerste pas (bijvoorbeeld als gevolg van zwangerschap of gewichtsschommelingen van de koper), als de gekochte zaak reeds besteld, gesneden en/of geknipt is.

 

 

ARTIKEL 12 -CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.
 2. Afwijkingen aan het geleverde van de kleur, structuur en dergelijke vormen alleen een reden tot klagen als deze afwijkingen uit technisch oogpunt onaanvaardbaar zijn volgens geldende en gebruikelijke normen of handelsgebruik.
 3. De productgaranties genoemd in lid 1 en 2 worden door de ondernemer verstrekt.
 4. De koper is verplicht zich als een goed koper te gedragen. De koper moet bijvoorbeeld de zaak goed en afdoende onderhouden, zorgvuldig behandelen en deskundig (laten) reinigen. Bij sportkleding dient de koper bij gebruik en reiniging rekening te houden met de vaak kwetsbare stoffen en applicaties.

 

ARTIKEL 13 – AANBETALINGSGARANTIE

 1. Zowel de consument als zakelijke koper heeft een garantie als hij in het geval van faillissement/surseance/wettelijke schuldsanering van de ondernemer geen product geleverd heeft gekregen waar hij wel voor heeft aanbetaald. De garantie bestaat eruit dat de producent van de producten, Bicycle Line, de te leveren producten, rechtstreeks aan concument cq zakelijk koper levert en afrekent, waarbij de aanbetaling op de verschuldigde prijs in mindering wordt gebracht.
 2. Om in aanmerking te komen voor de garantie moet de consument de volgende formaliteiten voldoen:
 3. koper doet uiterlijk drie maanden na de afgesproken leverdatum, een schriftelijk of elektronisch beroep op levering bij Bicycle Line
  b. koper overlegt hierbij in ieder geval een kopie van de koopovereenkomst, een bewijs van aanbetaling en een kopie van het bericht van de curator/bewindvoerder dat de overeenkomst niet wordt uitgevoerd (namens de ondernemer, of door een overnemende partij tegen dezelfde condities als met de ondernemer was afgesproken) en dat de aanbetaling niet wordt terugbetaald. Er hoeft niet gewacht te worden op het bericht van de curator als de gelegenheidsdatum het noodzakelijk maakt eerder met de uitvoering van de aanbetalingsgarantie te beginnen.

verliest.

 

ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 – GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.